Af Bjarke Lund Larsen, kommunikationskonsulent i Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Regionspsykiatrien Midt i Viborg har i forbindelse med projekt Sikker Psykiatri afprøvet det skotske 'Patient Safety Climate Tool'. Det er et skema med spørgsmål om, hvordan patienterne oplever sikkerheden og trygheden på afdelingerne, når de er indlagt. Sammen med patienter har personalet i Viborg lavet en dansk version af redskabet.

- Vi har selvfølgelig Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Der er de obligatoriske eftersamtaler i forbindelse med tvang, og så har vi vores fællesmøder (patientcafeer, red.), forklarer siger Sune Frederiksen, sygeplejerske og Sikker Psykiatri-projektleder i Regionspsykiatrien Midt i Viborg:

- Men vi ville gerne afprøve en måde, hvorpå vi løbende kan få et specifikt indtryk af, hvad der har betydning for, at patienterne føler sig trygge og sikre under indlæggelse. Det her er et godt redskab til at identificere problemer og få ideer til forbedringer.

Rørende svar fra patienterne
Regionspsykiatrien Midt i Viborg spurgte patienterne på alle seks sengeafsnit for første gang i foråret 2015 og gentog undersøgelsen i efteråret 2015. Der er mulighed for, at patienterne selv udfylder spørgeskemaet, men som udgangspunkt foregår det ved, at to medarbejdere, som ikke er ansat på det pågældende sengeafsnittet, laver interviewene af 5-15 minutters varighed. 

- Med et interview kan vi få et mere uddybende og kvalificeret svar, som vi kan handle på fremadrettet. For eksempel hvis patienten svarer uenig til spørgsmålet, om vedkommende føler sig tryg om natten, har vi mulighed for at spørge ind til, hvorfor det forholder sig sådan: Er det, fordi patienten har nogle psykotiske fornemmelser – eller det er, fordi nabopatienten vækker vedkommende, fortæller Sune Frederiksen: 

- Vi får nogle meget rørende tilbagemeldinger – blandt andet om at vi som personale ikke skal være så voldsomme i vores verbale og kropslige sprog. Vi skal tale ordentligt og være mere ydmyge i vores tilgang til arbejdet, siger Sune Frederiksen. 

Et andet perspektiv på hverdagen
På baggrund af patienternes svar laver personale og ledelse en rapport, som udmønter sig i konkrete forbedringer på afdelingerne. For eksempel gav patienterne udtryk for, at de føler sig mere trygge om natten, hvis der er lås på deres dør. Nu kan patienterne låse dørene, så der ikke kommer andre patienter ind på deres stue. Personalet kan dog stadig låse dørene op. 

Det giver os et andet perspektiv på hverdagen. Blandet synes patienterne, at det er godt, når der sidder en medarbejder på gangen og holder øje. Det giver større tryghed, fordi personalet er tilgængeligt, og samtidig sikrer det en bedre tone mellem patienterne. De opfatter det som en servicefunktion og ikke en kontrolfunktion, hvilket vi ellers troede.

Sune Frederiksen, sygeplejerske og Sikker Psykiatri-projektleder i Regionspsykiatrien Midt i Viborg

Givende men tidskrævende
Regionspsykiatrien Midt i Viborg har kun anvendt redskabet de to gange i 2015, men Sune Frederiksen udelukker ikke, at de vil lave interviewene igen: 

- Vores evaluering var, at det var tidskrævende men også givende. Det har givet god viden om den patientoplevede tryghed og sikkerhed.  

- Vi laver også brugerdialog-interviews og fokusgruppeinterview om bestemte emner, og det har den fordel, at det giver plads til flere nuancer - altså at der kommer flere ting frem i en dialog end ved besvarelse af et spørgeskema. Så fordelen ved Patient Safety Climate Tool er systematikken, og at alle indlagte patienter får tillbuddet. Ulempen er tidsforbrug og manglende dybde.