Af Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør, psykiatrien i Region Sjælland

På mødet i Regions Sjællands Kvalitetsråd i starten af marts måned 2017, præsenterede en af vores ledende overlæger det nye set-up for forebyggelse af selvmord. Den ledende overlæge fangede Rådets opmærksomhed med det samme ved at fortælle om det forudgående arbejde i psykiatriens ekspertteam for selvmordsforebyggelse, hvor regionens brugerrepræsentant fra projekt Sikker Psykiatri deltager.

Den ledende overlæge genfortalte brugerens beretning om, hvordan man med det samme mærker, hvorvidt der er oprigtig interesse fra personalets side for at høre patientens fortælling, og om personalet tør tale med patienten om døden. Budskabet var ikke til at tage fejl af: En selvmordsvurdering må aldrig blive en automatisk kryds-af-handling, men skal være båret af den gode relation og oprigtig interesse – også kl. 15 om fredagen ved vagtskifte. Dét fik alle til at spidse øre!

Den ledende overlæges engagement smittede af, og det var tydeligt, at vedkommende er godt inde i emnet og ved, hvad der er det nye i set-uppet, og hvor der eventuelt kan være knaster og ressourcemæssige problematikker. Ud fra oplægget fik Kvalitetsrådet en grundig og faglig drøftelse, og Rådet besluttede den videre proces.

Fra administration til direkte ledelsesinvolvering
På baggrund af Sikker Psykiatri har psykiatrien i Region Sjælland organiseret sig på en ny måde: med et ekspertteam for hver af de seks indsatsområder i projektet. Teamene består at en afdelingsleder som formand og repræsentanter fra hver af de seks afdelinger, vi har i psykiatrien i Region Sjælland. I nogle af teamene er der også en bruger- eller pårørende repræsentant samt en repræsentant fra somatikken.

Teamene har til opgave blandt andet at gennemgå tiltagene fra vores pilotafsnit i Sikker Psykiatri, sikre sammenhæng til relaterede tiltag, behandle utilsigtede hændelser vedrørende området og besvare på henvendelser fra organisationen. Derudover skal teamene videreformidle tiltag, dokumentationskrav og –udfordringer samt tips og tricks til Kvalitetsrådet og andre relevante fora.

Vi har lært, at det ikke er nok at sætte Sikker Psykiatri på dagsordenen som fast punkt, det skal også følges ledelsesmæssigt til dørs via direkte involvering.

Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør, psykiatrien i Region Sjælland

Spredning kræver støttesystemer
Region Sjællands pilotafsnit i Sikker Psykiatri, som er i Vordingborg, er vores 'laboratorium' under projektet, hvor personalet udvikler nye tiltag og arbejdsgange inden for de forskellige indsatsområder. Disse nye, gennemprøvede arbejdsgange - kaldet prototype - er løbende blevet præsenteret og drøftet med Kvalitetsrådet, som beslutter, hvornår et tiltag er klar til at blive spredt til resten af psykiatrien.

At få spredt de succesfulde tiltag er en lang rejse, hvor der er udfordringer undervejs. Det er vigtigt at anerkende, at det ikke er lige så attraktivt at overtage andres prototype, som det er at udvikle dem selv. Hver afdeling og afsnit må forholde sig til prototypen og gøre materialet til deres eget.

Lokal tilpasning af forbedringsarbejdet er afgørende for succes.

Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør, psykiatrien i Region Sjælland

At få spredt andres succesfulde prototyper kræver, at der er støttesystemer på alle niveauer i organisationen. Udover de nyetablerede ekspertgrupper har psykiatrien gjort brug af den allerede eksisterende kvalitetsorganisation, hvor afdelingernes kvalitetskonsulenter er en vigtig brik - for eksempel i at få frontlinjemedarbejderne engageret i afprøvningerne af egne og andres prototyper.

Tavlermøder giver medindflydelse
I i løbet af projektperioden i Sikker Psykiatri har Region Sjælland sideløbende indført ugentlige tavlemøder ud fra forbedringsmodellen, hvor forbedringsarbejdet følges via tidstro data og afprøvninger. Tavlerne er ved at være en integreret del af det kliniske arbejde, og de fungerer som et støttesystem, der går fint hånd i hånd med Sikker Psykiatri.

Tavlemøderne betyder, at den enkelte medarbejder får indflydelse på egne arbejdsgange, så de tilpasses til deres hverdag, deres patienter og deres rammer.

Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør, psykiatrien i Region Sjælland

Jeg oplever, at Sikker Psykiatri har sat sit aftryk på det videre forbedringsarbejde i psykiatrien. Med en mere direkte ledelses- og medarbejderinvolvering vil jeg endda sige, at vi er godt på vej mod et paradigmeskifte i måden, vi arbejder med kvalitet og forbedringer på i psykiatrien.

LEDELSESBLOG

Hvad betyder projekt Sikker Psykiatri for patienter, personale og ledelse?

Med det afsæt skriver ledelserne i psykiatrien på skift blogindlæg.

>>> Læs flere blogindlæg

Video: De 5 elementer i forbedringsledelse